Zásady ochrany osobných údajov

Ako pracujeme s osobnými údajmi, prečo a ako ich spracovávame?

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva aizovanými prostriedkami alebo neaizovanými prostriedkami.

Legislatíva:

 1. čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/676 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
 2. a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
 3. §3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení
 4. §62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom

  znení

Komu udeľujete svoj súhlas?

GM5 s.r.o., Rybárska 3, 91101 Trenčín, IČO: 50 300 164

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, materiálov, know-how a návodov cez webový formulár na webovej stránke www.gm5.sk za účelom ich zasielania v rozsahu:

 • meno a e-mail
 • súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu

  zverejnenú na webovej stránke: info@gm5.sk alebo cez odkaz v zaslanej

  elektronickej správe.

 • osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka

  Osobné údaje poskytnuté pri požiadaní klienta o cenovú ponuku:

 • e-mail , meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje nehnuteľnosti ku ktorej sa poskytuje služba.
 • tieto údaje spracovávame v internom zákazkovom systéme
 • klient má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie v zákazkovom systéme prostredníctvom kontaktnej adresy: info@gm5.sk
 • osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov

  Osobné údaje poskytnuté pri objednaní služby:

 • meno, priezvisko a adresa objednávateľa, e-mail, telefónne číslo, identifikačné údaje nehnuteľnosti ku ktorej sa poskytuje služba
 • tieto údaje spracovávame v internom zákazkovom systéme a v elektronickom fakturačnom systéme
 • tieto údaje spracovávame po dobu trvania kúpnej zmluvy a po dobu udanú zákonom

  Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.

  Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania sa cez kontaktný formulár na webe www.gm5.sk alebo od zaslania dopytu / objednávky zákazníkom prostredníctvom elektronickej komunikácie.

  Práva dotknutej osoby

  Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.
  Používateľ môže požiadať poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 19 a § 20 Zákona.

  Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje nespracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu zlého stavu, najmä požadovaťblokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletný výmaz týchto údajov.

  Zabezpečenie dát

  S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame aizované i neaizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnený na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom podľa zákona a Vy ste s tým oboznámený.

 • Poskytovateľ pre poskytnutie služby využíva nasledovných spracovateľov, zmluvných partnerov:
 • DEKPROJEKT s.r.o., IČO: 27642411, se sídlom Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800.
 • spolupracovníci (napríklad zákaznícka podpora a obchodný zástupcovia )
 • účtovná firma
 • prevádzkovateľ CRM software a prevádzkovateľ ekonomického software

  Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

  K údajom majú prístup naši spolupracovníci.

  Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania, sľubujeme, že budeme na spracovateľa klásťminimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

  Čestné prehlásenie

  Spracovávame Vaše osobné údaje len na základe zákonného právneho titulu (vyjadrili ste slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a my sme schopní tento súhlas doložiť, alebo je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, alebo je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností užívateľa, prípadne z iných dôvodov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  Splňujeme informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

  Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

  Záverečné ustanovenia

  Využívaním našich služieb vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle o tom, že ste uzrozumený/á so spracovaním Vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste bol/a o spracovaní Vašich osobných údajov riadne poučený/á a informovaný/á.

Sme oprávnený jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy a Vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme zásady ochrany osobných údajov, sme povinný Vás o tejto zmene upovedomiť s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich budete môcť vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018