Inšpekcia nehnuteľností

Investujte na základe reálneho pohľadu na danú nehnuteľnosť

Preverujeme nielen už existujúce poruchy, ale upozorníme Vás aj na tie, ktoré na objekte zatiaľ nie sú viditeľné a môžu sa prejaviť až v budúcnosti (napríklad zatekania pri extrémnych zrážkach).

 Šetríme vaše peniaze

Vďaka inšpekcii sa môžete lepšie rozhodnúť či je pre Vás konkrétna nehnuteľnosť správnou voľbou. Navyše, odhad nákladov na odstránenie porúch Vás varuje pred možnými ďalšími výdavkami.

Výstup z inšpekcie Vám pomôže zjednať lepšie podmienky.

Protokol z inšpekcie je relevantný výstup, vypracovaný vyškoleným certifikovaným odborníkom, ktorý pracuje podľa prepracovanej metodiky. Jeho základom je dokument – Technický preukaz nehnuteľnosti –  a popis a hodnotenie rizík. Pri podrobnejšej inšpekcii sa detailne venujeme každému zistenému riziku (tzv. listy rizík), prípadne vyčíslime náklady na odstránenie porúch. O získané informácie sa môžete oprieť pri svojej argumentácii a vyjednaní lepších podmienok.

 Zakladáme si na kvalite.loga_nemompas

K vytvoreniu protokolu využívame originálny softvér, vyvinutý Znaleckým ústavom DEKPROJEKT. Na stanovenie a definíciu jednotlivých rizík spolupracovalo niekoľko súdnych znalcov z jednotlivých stavebných odborov a boli analyzované znalecké a odborné posudky z odboru chyby a poruchy stavieb z viac ako 20-ročnej praxe. NEMOPAS je zakladajúcim členom českej Asociácie inšpektorov nehnuteľností (AIN), ktorá garantuje kvalitu svojich členov.

 Čo všetko kontrolujeme?

 • Trhliny, poškodenia, netesnosti
 • Zatekanie, vlhkosť a plesne
 • Históriu zmien materiálov
 • Stav vodovodných a kanalizačných potrubí
 • Stav elektrických rozvodov a rozvodov tepla
 • a ďalšie oblasti rizík

Celkovo sa jedná o viac než 200 chýb a rizík budúcich chýb v nasledujúcich technických odboroch:

 • Statika
 • Úniky tepla
 • Izolácia proti vode
 • Zvuk a hluk
 • Technické zariadenia budovy
 • Bezpečnosť nehnuteľnosti pri jej užívaní a požiarna bezpečnosť
 • Zdravé bývanie
 • Povrch podláh a stien

Hĺbkové meranie vám odhalí ešte viac.

Ak rozpoznáme na vašom objekte riziko, ktoré by sa mohlo prejaviť v budúcnosti, vieme pre Vás vykonať špeciálne hĺbkové meranie, kde zistíme konkrétny stav a závažnosť poruchy.

Varianty inšpekcie

 

Typ inšpekcie Prehliadka s inšpektorom Základ Štandard Komplet
Doba spracovania správy 3 prac. dni 7 prac. dní 7 prac. dní
Práca v teréne Podrobný vizuálny prieskum nehnuteľnosti
Hodnotenie hlavných 8 technických oblastí*
Analýza možných 200 rizík podľa metodiky Nemopas
Meranie elektro inštalácií, meranie vlhkosti
Kontrola stavu potrubí a rozvodov
Analýza zmien materiálov
Meranie rovinnosti povrchov podláh a stien
Výstupy Technický preukaz nehnuteľnosti
Odborný popis objektu konštrukcia, podložie, lokalita a geologické pomery
Zoznam rizík a ich hodnotenie
Zhrnutie výsledkov inšpekcie, odporúčania
Podrobný opis nájdených rizík s fotodokumentácia
Doporučené riešenia na odstránenie zistených porúch
Vyčíslenie nákladov na odstránenie porúch
Záruka 3 roky na výstup inšpekcie**
  * statika, úniky tepla, izolácia proti vode, zvuk a hluk, technické zariadenie budovy, bezpečnosť budovy pri užívaní a požiarna bezpečnosť, škodlivé látky a zdravé bývanie, povrch podláh a stien

** Prevádzkovateľ inšpekcie Nemopas – spoločnosť Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientom 3 roky záruku na budúci výskyt chýb na ich nehnuteľnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré sú v správe z inšpekcie Nemopas označené ako tie, ktoré nenastanú. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poruchy v technických odboroch, ktorých hodnotenie si zákazník neobjednal a na tie, ktoré vznikli opotrebením nehnuteľnosti alebo v dôsledku zásahu vyššej moci.