Čo je to Energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať Energetický certifikát?

Je to zákon č. 555/2005 Z.z.   o Energetickej hospodárnosti budov.  Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov  je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu?

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Čo mi dáva Energetický certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Kedy je povinná Energetická certifikácia?

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

Kedy se certifikát NEMUSÍ spracovať?

  • budovy s celkovou energeticky vzťažnou plochou menšou než 50 m2 (pôdorysná plocha všetkých poschodí z vonkajších rozmerov)
  • budovy, ktoré sú kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádzajú v pamiatkovej rezervácii
  • budovy navrhované a obvykle užívané ako miesto bohoslužieb a pre náboženské účely
  • rekreačné stavby, ktoré sú užívané len krátko počas roka a ich odhadovaná spotreba energie je nižšia ako 25 % spotreby energie, ku ktorej by došlo pri celoročnom užívaní (teda napr. rekreačné chaty nepoužívané v zime)
  • priemyselové a výrobné prevádzky, dielenské prevádzkarne a poľnohospodárske budovy so spotrebou energie do 700 GJ za rok
  • budovy spravodajských služieb a dôležité budovy pre obranu štátu.

Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Projektové energetické hodnotenie?

Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy ( zateplenie, nadstavba ….). Projektové energetické hodnotenie ste povinný dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie.